Privaatsuspoliitika

on mõeldud teie privaatsuse kaitsmiseks. Kui teil on isikuandmete kaitsmisega seoses küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust ja aitame teid meeleldi.

Selle lehe ja/või meie teenuste kasutamisega nõustute teie isikuandmete töötlemisega käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

Sisukord

 1. Poliitikas kasutatud mõisted
 2. Andmekaitse põhimõtted, millest kinni peame
 3. Teie õigused seoses teie isikuandmetega
 4. Isikuandmed, mida teie kohta kogume
 5. Viisid, kuidas teie isikuandmeid kasutame
 6. Teised isikud, kellel teie isikuandmetele ligipääs on
 7. Viisid, kuidas teie andmeid turvame
 8. Küpsiseid puudutav teave
 9. Kontaktandmed

Mõisted

Isikuandmed – mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Töötlemine – mistahes tegevus või tegevuste kogum, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega.
Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
Laps – alla 16-aastane füüsiline isik.
Meie/me (nii suure kui väikese algustähega) – Zaproo OÜ – meie meeskond, juhtkond ja omanikud.

Andmekaitse põhimõtted

Lubame, et peame kinni järgmistest andmekaitse põhimõtetest:

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev; meie töötlemistegevused põhinevad õiguslikel alustel; enne isikuandmete töötlemist kaalume alati teie õigusi; anname taotluse alusel teile töötlemisega seotud teavet;
 • andmeid töödeldakse ainult eesmärgist lähtuvalt; töötlemistegevused vastavad eesmärgile, mille jaoks isikuandmeid koguti;
 • töötlemine toimub minimaalsete andmetega; kogume ja töötleme ainult minimaalset hulka andmeid, mida mistahes eesmärgi täitmiseks vaja on;
 • töötlemine on ajaliselt piiratud; me ei hoiusta teie isikuandmeid kauem kui vajalik;
 • anname endast parima, et tagada andmete täpsust;
 • anname endast parima, et tagada andmete terviklikkust ja konfidentsiaalsust.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on järgnevad õigused.

 1. Õigus teabele – see tähendab, et teil on õigus teada, kas teie isikuandmeid töödeldakse, kust neid andmeid saadakse ning miks neid töödeldakse ja kes seda teeb.
 2. Õigus juurdepääsule – see tähendab, et teil on õigus teie kohta/teilt kogutud andmetele juurde pääseda. See hõlmab õigust küsida ja saada koopia teie kohta kogutud isikuandmetest.
 3. Õigus andmeid parandada – see tähendab, et teil on õigus nõuda ebatäpsete või poolikute andmete parandamist või kustutamist.
 4. Õigus andmeid kustutada – see tähendab, et teatud olukordades saate nõuda oma isikuandmete kustutamist meie toimikutest.
 5. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – see tähendab, et teatud tingimustes on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.
 6. Õigus andmete töötlemisele vastuväiteid esitada – see tähendab, et teatud olukorras on teil õigus oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada, näiteks otseturunduse puhul.
 7. Õigus andmete automatiseeritud töötlemisele vastuväiteid esitada – see tähendab, et teil on õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsile, ning et teie osas ei tohi langetada otsuseid ainult profiilianalüüsi põhjal. Te võite kasutada seda õigust alati, kui profiilianalüüsi tulemus avaldab teile juriidilist või muul moel märkimisväärset mõju.
 8. Õigus andmete ülekantavusele – teil on võimalusel õigus saada oma isikuandmeid masinloetavas vormis otsese ülekandena ühelt töötlejalt teisele.
 9. Õigus esitada kaebust – juhul kui keeldume teie taotlusest juurdepääsu õiguse raames, anname teile selleks põhjused. Kui te pole rahul sellega, kuidas teie taotlusega tegeletud on, võtke meiega ühendust.
 10. Õigus järelevalveasutuse abile – see tähendab, et teil on õigus saada abi järelevalveasutuselt ja õigus muudele õiguskaitsevahenditele, sealhulgas kahju hüvitamisele.
 11. Õigus nõusolek tagasi võtta – teil on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.

Meie kogutavad andmed

Teave, mille meile andnud olete
Selleks võib olla teie e-posti aadress, nimi, arve esitamise aadress, kodune aadress vms – peamiselt teave, mis on vajalik teile teenuse osutamiseks või toote pakkumiseks või teie kliendikogemuse parandamiseks. Salvestame teie antud teabe selleks, et saaksite veebilehel kommentaare jätta või muid tegevusi teha. See teave hõlmab muuhulgas teie nime ja e-posti aadressi.

Teave, mida teie kohta automaatselt kogutakse
See hõlmab teavet, mida küpsised ja muud seansitööriistad automaatselt salvestavad. Näiteks teie ostukorvi teave, teie IP-aadress, ostude ajalugu (kui see olemas on) jms. Seda teavet kasutatakse teie kliendikogemuse parandamiseks. Kui meie teenuseid kasutate või meie veebilehe sisu vaatate, võidakse teie tegevused salvestada.

Teave meie partneritelt
Kogume teavet oma usaldusväärsetelt partneritelt, kui nad on meile kinnitanud, et neil on meiega teabe jagamiseks õiguslikud alused. Selleks on kas teave, mida olete neile otseselt andnud või mida nad on teilt muudel õiguslikel alustel kogunud. Meie partnerite nimekirja näete siit.

Avalikult kättesaadav teave
Võime koguda teie kohta teavet, mis on avalikult kättesaadav.

Viisid, kuidas teie isikuandmeid kasutame

Kasutame teie isikuandmeid selleks et:

 • teile teenust osutada. See hõlmab näiteks teie konto registreerimist; teile muude teenuste ja toodete pakkumist, mida soovisite; teie soovil teile reklaamtoodete pakkumist ning nende toodete ja teenustega seoses teiega suhtlemist; teiega suhtlemist; teie teavitamist, kui mõnes teenuses toimuvad muudatused;
 • teie kliendikogemust parandada;
 • seadusjärgset kohustust või lepingut täita.

Kasutame teie isikuandmeid õiguslikel alustel ja/või teie loaga.

Lepingu sõlmimisele või lepinguliste kohustuste täitmisele tuginedes töötleme teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • teie tuvastamiseks;
 • teile teenuse osutamiseks või teile toote saatmiseks/pakkumiseks;
 • müügi või arve esitamisega seotud suhtluseks.

Õigustatud huvile tuginedes töötleme teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • teile isikupärastatud pakkumiste* saatmiseks (meilt ja/või meie hoolikalt valitud partneritelt);
 • meie kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks (ostukäitumine ja -ajalugu) selleks, et parandada toodete/teenuste osutamise/pakkumise kvaliteeti, valikut ja kättesaadavust;
 • kliendi rahulolu uuringute tegemiseks.

Kuniks te ei ole meid teavitanud vastupidisest, loeme meie õigustatud huviks teile selliste toodete/teenuste pakkumist, mis on sarnased või samad kui teie ostukäitumine/veebikäitumine.

Teie nõusolekul töötleme teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • teile uudiskirjade ja kampaaniapakkumiste saatmiseks (meilt ja/või meie hoolikalt valitud partneritelt);
 • teistel eesmärkidel, mille jaoks teilt nõusolekut oleme küsinud.

Töötleme teie isikuandmeid, et täita seadusest tulenevat kohustust ja/või kasutada teie isikuandmeid seadusest tulenevate variantide puhul. Meil on õigus kogutud andmed anonüümseks muuta ja neid andmeid kasutada. Väljaspool käesoleva poliitika ulatust kasutatakse andmeid vaid siis, kui need on anonüümseks muudetud. Hoiustame teie arve saatmise aadressi ja muud teie kohta kogutud teavet nii kaua kui raamatupidamise eesmärkidest või muudest seadusest tulenevatest kohustustest vajalik, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

Võime töödelda teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, mida pole siin mainitud, kuid mis vastavad algsele eesmärgile, mille jaoks andmeid koguti. Selle tegemiseks tagame, et:

 • isikuandmete eesmärkide, konteksti ja olemuse vaheline seos sobib edasiseks töötlemiseks;
 • edasine töötlemine ei kahjusta teie huve ja
 • töötlemine on nõuetekohaselt turvatud.

Teavitame teid edasisest töötlemisest ja eesmärkidest.

Teised isikud, kellel teie isikuandmetele ligipääs on

Me ei jaga teie isikuandmeid võõrastega. Mõnikord edastatakse teie isikuandmeid meie usaldusväärsetele partneritele, et teile teenuse pakkumine võimalikuks muuta või teie kliendikogemust parandada. Me ei jaga teie andmeid kellegagi.

Teeme koostööd vaid selliste töötluspartneritega, kes suudavad teie isikuandmetele tagada piisava turvataseme. Avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele või ametiisikutele siis, kui meil on selleks juriidiline kohustus. Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui olete selleks nõusoleku andnud või selleks on muud juriidilised alused.

Viisid, kuidas teie andmeid turvame

Anname endast parima, et teie andmeid turvalisena hoida.  Kasutame andmete edastamiseks ja ülekandmiseks turvalisi protokolle (nt HTTPS). Sobilikel juhtudel kasutame anonüümimist või pseudonüümimist. Jälgime oma süsteeme 24/7 võimalike nõrkuste ja rünnakute osas.

Ehkki anname endast parima, ei saa me andmete turvalisust garanteerida. Lubame aga, et andmerikete korral teavitame vastavaid asutusi. Teie õiguste või huvide ohtu sattumise korral teavitame ka teid. Teeme kõik, mis mõistlikult võimalik, et andmerikkeid ennetada ja võimalike rikete korral ametivõime aidata.

Kui olete meie lehel loonud konto, pidage silmas, et peame teie kasutajanime ja parooli saladuses hoidma.

Lapsed

Me ei kavatse koguda ega kogu teadlikult teavet lastelt. Me ei suuna oma teenuseid lastele.

Meie kasutatavad küpsised ja muud tehnoloogiad

Kasutame kliendikäitumise analüüsimiseks, veebilehe haldamiseks, kasutajate liikumise jälgimiseks ning kasutajate kohta teabe kogumiseks küpsiseid ja/või sarnaseid tehnoloogiaid. Selle eesmärgiks on teie kogemust meie juures isikupärasemaks muuta ja parandada.

Küpsis on teie arvutisse salvestatav väike tekstifail. Küpsised salvestavad teavet, mida kasutatakse veebilehtede toimimiseks. Ainult meil on meie veebilehe loodud küpsistele ligipääs. Teil on võimalik küpsiseid veebilehitseja tasemel kontrollida. Kui küpsised välja lülitate, ei pruugi te saada teatud funktsioone kasutada.

Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel

 • Olulised küpsised – neid küpsiseid on vaja selleks, et saaksite kasutada mõndasid meie veebilehe olulisi funktsioone, näiteks sisselogimist. Nende küpsistega ei koguta isiklikku teavet.
 • Funktsiooniküpsised – need küpsised tagavad funktsioonid, mis muudavad meie teenuse kasutamise mugavamaks ning võimaldavad isikupärastatud funktsioone. Näiteks võivad need kommentaaride väljal pidada meeles teie nime ja e-posti aadressi, et te ei peaks kommenteerides järgmisel korral seda teavet uuesti sisestama.
 • Analüütilised küpsised – nende küpsistega jälgitakse meie veebilehe ja teenuste kasutamist ja jõudlust.
 • Reklaamiküpsised – nende küpsistega näidatakse reklaame, mis teie ja teie huvidega seonduvad. Lisaks piiratakse nendega kordade arvu, mil teile teatud reklaami näidatakse. Harilikult paigutavad need veebilehe operaatori loa alusel veebilehele reklaamivõrgustikud. Need küpsised peavad meeles, et olete veebilehte külastanud, ning seda teavet jagatakse teiste ettevõtete, näiteks reklaamijatega. Sihtrühma otsimise ja reklaamimise küpsised on sageli seotud lehe funktsionaalsusega, mille tagajaks on teine ettevõte.

Küpsiseid saab arvutist eemaldada veebilehitseja sätete alt. Lisaks saate kontrollida mõningaid kolmandate poolte küpsiseid, kui kasutate privaatsuse suurendamise platvorme nagu optout.aboutads.info või  youronlinechoices.com. Küpsiste kohta rohkema teabe saamiseks külastage lehte allaboutcookies.org.

Veebilehe liikluse mõõtmiseks kasutame teenust Google Analytics. Google’il on oma privaatsuspoliitika, mida saate vaadata siin. Kui soovite, et Google Analytics enam teie tegevust ei jälgiks, külastage Google Analyticsi loobumise lehte.

Kontaktandmed

Järelevalveasutus
E-post: info@aki.ee
Telefon: +372 6274 135

Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat muuta.
Viimane muudatus tehti 3. mail 2018.